เครื่องกรองน้ำ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัด
ตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 มีความชำนาญด้าน เครื่องกรองน้ำมากว่า 20 ปี เป็นผู้จัดจำหน่ายตู้ผลิตน้ำดื่ม, เครื่องกรองน้ำ มีทั้งระบบขาย และระบบให้เช่า ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทยที่มีระบบให้เช่า ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เป็นจำนวนมาก ทั้งจากบริษัท, หน่วยงานราชการ, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, ธนาคาร และบุคคลทั่วไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว น้ำดื่มที่สะอาดได้มาตรฐานน้ันไม่ได้มาจากคุณภาพสินค้า เพียงอย่างเดียวแต่ ต้องควบคู่ไปกับการบริการอย่างสม่ำเสมอ เราจึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสินค้ามาตรฐานสากล และมุ่งมั่นสร้างสรรค์การบริการอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้สินค้าและบริการจากเรา

นโยบายที่ บริษัทยึดถือ

การจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้า ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ ตามที่ลูกค้า กำหนดทั้ง ด้านมิติเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีขั้น ตอนการคัดสรรผลิตภณัฑ์ และมีการแสวงหา ผลิตภณัฑ์อื่นที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

ไทม์ไลน์ บริษัท โนวา วอเตอร์ จำกัด

ปัจจุบัน
เรายัง คงมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาสินค้า และการบริการ รวมไปถึงการเพิ่ม ศักยภาพให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบการบริการอย่างมีคุณภาพให้ ได้มาซึ่งน้ำดื่มที่สะอาดได้มาตรฐาน
พ.ศ.2563
บริษัทมีฐานลูกค้าทั้งเครื่องซื้อ-เช่า รวมถึงลูกค้าที่ต่อสัญญาบริการกับ NOVA รวมกว่า 5,000 ราย
พ.ศ. 2553
ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านการขาย การเช่า การบริการ การติดต้้ง การ ซ่อมแซมและการบำรุงรักษาเครื่อง กรองน้า
พ.ศ. 2546
สร้างการบริการเครื่องกรองน้ำแบบ ระบบเช่า ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทย
พ.ศ.2545
จัดตั้งบริษัทขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท