เครื่องกรองน้ำ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัด
ตั้ง ขึ้นเมื่อปี 2545 มีความชำนาญด้านเครื่องกรองน้ำมากว่า 20 ปี เป็นผูจ้ ดั จาหน่ายตูผ้ ลิตน้าดื่ม, เครื่องกรองน้ำ มีทั้ง ระบบขาย และระบบให้เช่า ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทยที่มีระบบให้เช่า ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า จำนวนมากทั้งจาก บริษัท, หน่วยงานราชการ, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, ธนาคาร และบุคคลทั่วไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว น้ำดื่มที่สะอาดได้มาตรฐานน้ันไม่ได้มาจากคุณภาพสินค้า เพียงอย่างเดียวแต่ ตอ้งควบคู่ไปกับการบริการอย่างสม่ำเสมอ เราจึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสินค้ามาตรฐานสากลและมุ่งมั่นสร้างสรรค์การบริการอย่างมีคุณภาพเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใช้สินค้าและบริการจากเรา

นโยบายที่ บริษัทยึดถือ

การจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้า ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ ตามที่ลูกค้า กำหนดทั้ง ด้านมิติเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยมีขั้น ตอนการคัดสรรผลิตภณัฑ์ และมีการแสวงหา ผลิตภณัฑ์อื่นที่มีคุณภาพที่ดีกว่าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

ไทม์ไลน์ บริษัท โนวา วอเตอร์ จำกัด

ปัจจุบัน
เรายัง คงมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาสินค้า และการบริการ รวมไปถึงการเพิ่ม ศักยภาพให้กับ พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบการบริการอย่างมีคุณภาพให้ ได้มาซึ่งน้ำดื่มที่สะอาดได้มาตรฐาน
พ.ศ.2563
บริษัทมีฐานลูกค้าทั้งเครื่องซื้อ-เช่า รวมถึงลูกค้าที่ต่อสัญญาบริการกับ NOVA รวมกว่า 5,000 ราย
พ.ศ. 2553
ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ด้านการขาย การเช่า การบริการ การติดต้้ง การ ซ่อมแซมและการบำรุงรักษาเครื่อง กรองน้า
พ.ศ. 2546
สร้างการบริการเครื่องกรองน้ำแบบ ระบบเช่า ซึ่งเป็นรายแรกในประเทศไทย
พ.ศ.2545
จัดตั้งบริษัทขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท