Logo Nova

02-4102727-8

เครื่องกรองน้ำ เช่าเครื่องกรองน้ำสำนักงาน
RO-Membrane (In-line Filter)

RO-Membrane (In-line Filter)

RO-Membrane (In-line Filter) มีความละเอียดของไส้กรองที่ 0.0001 ไมครอน ทำงานในการคัดแยกโมเลกุลของน้ำสะอาดออก จากสิ่งสกปรก ทำให้น้ำหลังการกรองมีความสะอาดด้วยการกรองที่มีขนาดของรูพรุนเล็กที่สุด โดยความละเอียดไส้กรองสูงสุดนี้สามารถแยกแร่ธาตุต่างๆ ที่เจอปนอยู่ออกจากน้ำสะอาด ซึ่งจะมีอัตราส่วนของน้ำทิ้งอยู่ที่ 70 % และน้ำสะอาดอยู่ที่ 30 % กรองสารพิษต่างๆ เช่น สารเคมี สารตะกั่ว ปรอท ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่  1 ปี  (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบที่ไหลผ่านการกรอง) 

คุณสมบัติ ของเครื่องกรองน้ำดื่ม